ΟΛΥΜΠΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ

Ο ορεινός όγκος του Ολύμπου ήταν ο πρώτος Εθνικός Δρυμός, που θεσμοθετήθηκε με Βασιλικό Διάταγμα το 1938, ενώ το 1985με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, θεσμοθετήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
Εθνικός Δρυμός είναι μία φυσική περιοχή, που έχει ιδιαίτερη οικολογική σημασία, λόγω της σπάνιας και ποικιλόμορφης χλωρίδας και πανίδας, λόγω των γεωμορφολογικών σχηματισμών του υπεδάφους, των νερών, της ατμόσφαιρας και γενικά του φυσικού τους περιβάλλοντος. Είναι προστατευόμενες περιοχές και η προστασία τους γίνεται μέσα από ένα νομικό πλαίσιο (νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίες, κ.λ.π.).
Το 1981 η UNESCO ανακήρυξε τον Όλυμπο “Διατηρητέο Οικοσύστημα της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας”. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον συμπεριέλαβε στις “Σημαντικές για την Ορνιθοπανίδα Περιοχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας”. Έχει επίσης καταχωρηθεί στον κατάλογο του ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, ως «ζώνη ειδικής προστασίας» και «τόπος κοινοτικού ενδιαφέροντος».

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε τον Πιερικό και Θεσσαλικό Όλυμπο αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο, προκειμένου να προστατευθούν οι διάσπαρτοι αρχαιολογικοί του χώροι, καθώς και η συνολική εικόνα του, που αποτελεί και την κατ’ εξοχήν μνημειακή και ιστορική του όψη, από κάθε είδους έμμεση και άμεση αλλοίωση.

ΠΗΓΗ: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Back to top button